Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NiSy.nl

Versie 1.0 geldig vanaf 1 januari 2019

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 67491219.

E-mailadres: info@nisy.nl

BTW nummer: NL104809978B01

 

 Artikel 1 | Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van NiSy.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van NiSy.nl. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze Voorwaarden via internet te raadplegen, via: https://www.nisy.nl/content/3-Algemene-Voorwaarden

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst.

2.2 Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

2.3 NiSy.nl doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor NiSy.nl.

2.4 De prijzen op NiSy.nl zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. NiSy.nl heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

2.5 NiSy.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt NiSy.nl dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

 

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op NiSy.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. NiSy.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.

3.2 De op de NiSy.nl website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3.3 Kortingscodes, uitgegeven door NiSy.nl, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

3.4 Op reeds gedane aankopen wordt achteraf geen korting gegeven.

 

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1 NiSy.nl rekent binnen Nederland en België geen verzendkosten. Op de genoemde prijzen op NiSy.nl zit de verzendkosten verwerkt.

4.2 Eventuele kosten voor retour zending zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 5 | Levering

5.1 NiSy.nl streeft ernaar om je bestelling, zo spoedig mogelijk te verzenden. Uiterlijk zal het artikel bij bestellingen binnen Nederland binnen 1-3 werkdagen na bestelling worden geleverd, afhankelijk van de drukte bij PostNL. Voor bestellingen met bestemming België zal het artikel binnen 3-5 werkdagen na bestelling worden geleverd.

5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien NiSy.nl gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan NiSy.nl ter beschikking hebt gesteld.

5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw eigen rekening.

 

Artikel 6 | Afhalen

6.1 Het is niet mogelijk om je bestelling van NiSy.nl fysiek af te halen.

 

Artikel 7 | Verzending & Transport

7.1 Gedurende het transport van de producten zal NiSy.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.

7.2 NiSy.nl verzendt pakketten via de brievenbus- en pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven. Bij een brievenbuszending hoeft er niet persoonlijk getekend te worden voor ontvangst.

7.3 De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

 

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden

8.1 Bij NiSy.nl kun je kiezen uit meerdere veilige manieren van betalen: iDeal, PayPal, Bancontact, Creditcard of via Bitcoins

8.2 NiSy.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan NiSy.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

 

Artikel 9 | Zichttermijn / Retour sturen

9.1 NiSy.nl streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij NiSy.nl. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 2 weken (14 dagen) terugzenden naar:

NiSy.nl

Klatering 4

9411 XE Beilen

 9.2 De kosten van terugzending zijn voor de koper zijn/haar rekening.

9.3 Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. NiSy.nl behoudt zich het recht geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van NiSy.nl niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

9.4 Mocht je het artikel willen retourneren en je geld terug willen dan dien je NiSy.nl hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website of via een email naar info@nisy.nl, binnen 2 weken (14 dagen) na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je bestelnummer en de titel van het artikel. Je dient bij jouw te retourneren artikelen de pakbon/factuur mee te sturen met de retourzending.

9.5 Na ontvangst en goedkeuring van het geretourneerde artikel zullen wij het betaalde bedrag binnen 5 werkdagen retour storten. 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van NiSy.nl voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van NiSy.nl.

 

Artikel 11 | Overmacht

11.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke NiSy.nl niet aan te rekenen zijn.

11.2 In geval van overmacht waardoor NiSy.nl niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 12 | Garantie

12.1 NiSy.nl garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

12.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

12.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is NiSy.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

12.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NiSy.nl, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 13 | Geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NiSy.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 NiSy.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 14 | Copyright foto’s en afbeeldingen

14.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op NiSy.nl is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van NiSy.nl mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

14.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NiSy.nl, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.